Restaurant - Kenya
Restaurant Investment Property, Shauri Moyo/ Kamkunji
60,000 KES
Kelion - Kenya
Kelion Tableware & Utensils, Shauri Moyo/ Kamkunji
2,300 KES
Hotpot - Kenya
Hotpot Tableware & Utensils, Shauri Moyo/ Kamkunji
5,500 KES
Tissue holder - Kenya
Tissue holder Tableware & Utensils, Shauri Moyo/ Kamkunji
1,000 KES
fruit luck - Kenya
fruit luck Tableware & Utensils, Shauri Moyo/ Kamkunji
3,500 KES