1/8th plot - Kenya
1/8th plot Land & Plots, Namanga
1,500,000 KES
1 Acre Land - Kenya
1 Acre Land Land & Plots, Namanga
26,000,000 KES
1/8 th plot - Kenya
1/8 th plot Land & Plots, Namanga
5,000,000 KES
1 Acre Land - Kenya
1 Acre Land Land & Plots, Namanga
38,000,000 KES