1/8 th plot - Kenya
1/8 th plot Land & Plots, Namanga
7,800,000 KES