1/8th plot - Kenya
1/8th plot Land & Plots, Namanga
1,500,000 KES