Kisaju plots - Kenya
Kisaju plots Land & Plots, Champagne Ridge
500,000 KES