phone's - Kenya
phone's Tablets, Taita-Taveta
2,000 KES
A Touch tablet - Kenya
A Touch tablet Tablets, Central Business District CBD
5,999 KES
tablet - Kenya
tablet Tablets, Nairobi
9,000 KES
iPhone 5s - Kenya
iPhone 5s Tablets, Central Business District CBD
4,500 KES